Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Įsigalioja: 2018 m. gegužės 25 d.

 

UAB "Intermode Baltic", juridinio asmens kodas: 303000631, adresas: Laimės g.14A, Kauno raj., Raudondvaris, el. p. info@inboutique.lt, Tel. +370 655 34188 (toliau – In Boutique arba bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per internetinę svetainę https://inboutique.lt/ (toliau – Svetainė) pateikia bendrovei asmens duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys Svetainėje renkami šiais tikslais:

·         Prekių įsigijimo elektroninėje parduotuvėje tikslais renkami Jūsų pateikti duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.

·         Vartotojo paskyros užregistravimo tikslais renkami Jūsų pateikti duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.

·         Tiesioginės rinkodaros tikslais renkama: vardas, pavardė, el. pato adresas, telefono numeris.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas bendrovei yra reikalingas prekių pardavimui (sutarties sudarymui ir / ar įvykdymui), nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti paslaugų.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?

Asmens duomenys apie Jus renkami tik iš Jūsų pateiktos informacijos Svetainėje.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami ir neatskleidžiami. Tačiau duomenų gavėjais gali būti Bendrovės vardu veikiantys duomenų tvarkytojai: debesijos, serverių nuomos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų (IT) ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, programinę įrangą kuriančios įmonės, skolų administravimo ir išieškojimo įmonės, konsultacijas teikiančios įmonės ir kiti galimi paslaugų teikėjai.

Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiamų tikslų įgyvendinimui.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos teritorijoje.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:

·         siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalimi Jūs esate (parduoti prekes);

·         pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis konkrečiu tikslu(-ais);

 

 

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir (ar) teisės aktai:

·         vartotojo paskyros turėjimo laikotarpiu;

·         prekių įsigijimo metu ir 1 metus po prekių pardavimo;

·         tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais informuojant bendrovę el. paštu adresu info@inboutique.lt.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@inboutique.lt arba paštu: Laimės g.14A, Kauno raj., Raudondvaris. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejai gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

Privatumo politikos galiojimas ir keitimas

Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.

Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje ir (ar) kitomis priemonėmis.

 

UAB "Intermode Baltic" (In Boutique)

info@inboutique.lt

+370 655 34188